Statūti

1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība” (turpmāk – Biedrība).
1.2. Biedrības nosaukuma saīsinājums ir “LTBAB”.
1.3. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir “Latvian Society Against Tuberculosis”.

2. Biedrības mērķi un uzdevumi

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. Veicināt tuberkulozes (TB) izplatības ierobežošanu Latvijas Republikā.
2.1.2. Apvienot TB pacientus, viņu ģimenes locekļus un tuviniekus, nozares profesionāļus un sabiedrības locekļus.
2.1.3. Veicināt sabiedrības un TB pacientu informētību TB un plaušu veselības jautājumos.
2.1.4. Atbalstīt nozares cilvēkresursu profesionālās kapacitātes attīstību TB pacientu ārstēšanā, aprūpē un programmatiskajā vadībā, lai uzlabotu TB pacientu dzīves kvalitāti.

2.2. Biedrības uzdevumi ir:

2.2.1. Veicināt TB pacientu interešu, tiesību un pienākumu ievērošanu.
2.2.2. Organizēt TB un plaušu slimību pacientiem, kā arī viņu tuviniekiem izglītojošus un atbalstošus pasākumus, izstrādāt materiālus.
2.2.3. Organizēt un piedalīties informatīvos pasākumos, akcijās un citās aktivitātēs, sabiedrības izglītošanai TB un plaušu veselības jautājumos.
2.2.4. Atbalstīt nozares cilvēkresursu tālākizglītību, organizējot kursus, pieredzes apmaiņas braucienus, konferences, seminārus, simpozijus un citus pasākumus, kā arī nosūtīt ārstniecības personas un ar Biedrības mērķu īstenošanu saistītas personas piedalīties konferencēs, semināros un citos pasākumos Latvijā un ārvalstīs.
2.2.5. Atbalstīt jaunu diagnostikas un ārstniecības metožu, tehnoloģiju un datu bāzu izstrādi un ieviešanu nozarē, piedalīties pētījumos un citos zinātniskos projektos.
2.2.6. Sniegt tehnisko un konsultatīvo palīdzību Latvijā un ārvalstīs TB pacientu ārstēšanas un aprūpes standartu ievērošanā.
2.2.7. Piedalīties projektu konkursos veselības un sociālās aprūpes jomā, kā arī patstāvīgi veikt pētījumus un realizēt projektus, informēt sabiedrību par projektu rezultātiem.
2.2.8. Savās iniciatīvās, akcijās, projektos un pētījumos sadarboties ar pacientu, ārstu un citām nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību, kā arī izglītības, zinātnes un pētniecības iestādēm Latvijā un ārvalstīs.
2.2.9. Organizēt ziedojumu un dotāciju piesaisti Biedrības mērķu un uzdevumu nodrošināšanai, veidot un piešķirt stipendijas, organizēt labdarības pasākumus un aktivitātes.
2.2.10. Nodarboties ar saimniecisko darbību Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanai.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, kas atbalsta un vēlas darboties Biedrības noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanai, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs rīkojas pretēji ētikas normām un traucē Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanā;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, gada pārskatiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.9. Biedru kopsapulces kompetencē ietilpst:

7.9.1. apspriest un pieņemt statūtus vai grozījumus un papildinājumus tajos;
7.9.2. apstiprināt simboliku;
7.9.3. noteikt valdes, revīzijas komisijas locekļu skaitu;
7.9.4. ievēlēt valdi un revīzijas komisiju/revidentu;
7.9.5. pieņemt valdes un sekretariāta atskaiti par iepriekšējā kalendārā gada darba rezultātiem;
7.9.6. pieņemt un apstiprināt revīzijas komisijas atskaiti par finanšu līdzekļiem un to izlietojumu;
7.9.7. pieņemt Biedrības darbības virzienus, kā arī darba un finanšu plānu;
7.9.8. noteikt iestāšanās naudas un ikgadējo biedru naudas lielumu;
7.9.9. pieņemt lēmumu par Biedrības likvidāciju, darbības izbeigšanu, pārstrukturēšanos, apvienošanos vai pārveidošanos;
7.9.10. izskatīt citus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus.

8. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem, kurus ievēl biedru sapulce uz 3 gadiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, kuri organizē valdes darbu.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
8.5. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
8.6. Valdes kompetencē ietilpst:

8.6.1. ievēlēt no sava vidus valdes priekšsēdētāju;
8.6.2. ievēlēt no sava vidus vienu līdzpriekšsēdētāju, kas valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā to aizvieto;
8.6.3. nodrošināt kopsapulces lēmumu izpildi un lemt par citiem kopsapulces uzticētiem jautājumiem;
8.6.4. lemt par Biedrības finanšu līdzekļu izlietojumu;
8.6.5. sagatavot ziņojumu par Biedrības darbību biedru kopsapulcei.

9. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā līdz 31.martam.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedru naudas apmēru nosaka biedru kopsapulce, pēc valdes ierosinājuma.


Statūti pieņemti un apstiprināti biedru kopsapulcē, Upeslejās, Stopiņu novadā, 2021.gada 16.februārī.